Psykisk hälsa-huset Almedalen 2019

Kinbergs plats 8 i Visby

1-4 juli 2019

MÖTEN - SEMINARIER - SAMTAL - VILA

Program 2019

Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa? Surra alla vid masten!

Måndag 1 juli | 08:30

 • Arrangör: RISE
 • Dag: Måndag 1 juli | 08:30-10:15
 • Ämnesområde: Barn/ungdom, vård/omsorg

Den psykiska ohälsan bland våra barn och unga ökar dramatiskt. Vi har evidensbaserade insatser som vi vet ger konkreta resultat – varför använder vi dem inte? Kan sociala investeringar och utfallskontrakt ”surra de ansvariga vid masten” och säkra att det som ska göras verkligen blir gjort?

Barn och unga mår dåligt psykiskt. Det handlar om allt från bristande motståndskraft mot livets besvärligheter och en stressande livssituation till barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar och allvarliga psykiska sjukdomar. Vuxenvärlden letar efter orsaker, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård diskuterar vems ansvaret är. Staten, kommuner och regioner säger alla att det krävs krafttag men varför händer inte mer. I Norrköping görs försök att förbättra hjälpen till placerade barn med ett socialt utfallskontrakt. I många andra delar av landet har pengar avsatts till sociala investeringar men det verkar krävas mer än pengar. Hur skapar vi den pådrivande kraften som får alla aktörer att verkligen göra det som behövs för barnens bästa? Vad ska våra välfärdssystem ansvara för och vad är barn och familjernas ansvar? Med en mix av experter, politiker och tjänstemän diskuterar vi vad som krävs för att gå från ord till handling.

Medverkande:

 • Anders Knape, ordförande SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, förste vice partiordförande, Centerpartiet
 • Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Norrköping (Socialdemokraterna)
 • Susanne Nordling, Landstingsråd, Stockholm (Miljöpartiet)
 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiater, moderator, Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Jonas Lundberg, Projektansvarig, Lumell Associates
 • Tomas Bokström, Projektledare, RISE
 • Fredrik Lindencrona, Rådgivare, Region Stockholm

Inspelning: https://vimeo.com/359707383

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/464736147688306/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Frukost

Första linjen för unga med psykisk ohälsa är avgörande för framtiden – så vänder vi utvecklingen

Måndag 1 juli | 10:30

 • Arrangör: Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
 • Dag: Måndag 1 juli | 10:30-11:45
 • Ämnesområde: Barn/ungdom, vård/omsorg

Psykisk ohälsa bland barn och unga en av vår tids största utmaningar. Hur kan omställningen till den nära vården i praktiken möta utmaningen? Vad säger politiker och experter som leder utvecklingen – hur skapar vi en lättillgänglig vård med tidiga insatser och vänder utvecklingen?

I seminariet visas exempel på hur man arbetat för att utveckla en modell för såväl behandlingsmetoder som nya ”organisationssätt” i primärvården för att öka tillgången till vård och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund kommer det att vara ett panelsamtal tillsammans med politiker och verksamhetsknutna personer där fokus kommer att ligga på framgångsfaktorer, utmaningar och ge en idé om framtidens insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa. Ämnen som kommer diskuteras: stegvis vård – en del av lösningen? Olika perspektiv på framgångsfaktorer och lärdomar. Framtiden – Hur täpper vi till de organisatoriska mellanrummen och bygger en hållbar struktur för samhällets insatser?

Medverkande:
Janette Olsson, Ledamot i psykiatriberedningen, vice ordförande västra Hälso- och sjukvårdsnämnden (S)
Zophia Mellgren, Moderator, projektledare för Unga psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Moderator, enhetschef för Kunskapsstöd psykisk hälsa Västra Götalandsregionen
Evelina Stranne, Moderator, Biträdande projektledare för Unga psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen
Linn Brandström, Ordf. Personalutskottet, ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (M)

Inspelning: https://vimeo.com/359739729

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/2052845068354043/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Minst 80.000 heltidstjänster inom välfärden i sjukskrivning

Måndag 1 juli | 12:00

 • Arrangör: Lumell Associates
 • Dag: Måndag 1 juli | 12:00-13:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg motsvarar årligen minst 80.000 heltidstjänster. Är det samma personer som är sjuka år från år och går det att hitta grupper som kan få effektiv hjälp redan innan sjukskrivning?

Vi presenterar på detta seminarium resultat från studier av sjukfrånvaro och förebyggande insatser i fem regioner och sju kommuner. Vad har sjukfrånvaron för konsekvenser för kompetensförsörjningen? Hur kan vi förutse sjukskrivningar och hur kan vi arbeta för att förebygga dem? Presentationen följs av en paneldiskussion om hur utveckling och införande av tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro kan stödjas av politisk- och tjänstemannaledning i kommuner och regioner samt från nationell nivå.

Medverkande:

 • Ebba Östlin, (S), Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
 • Anna-Britta Åkerlind, (C), Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Örnsköldsviks kommun
 • Pia Steensland, Riksdagsledamot, Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Utbildningsutskottet (KD)
 • Elisabeth Björnsdotter Rahm, Riksdagsledamot, Socialutskottet, Arbetsmarknadsutskottet (M)
 • Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykisk hälsa, SKL
 • Jonas Lundberg, Partner, Lumell Associates

Inspelning: https://vimeo.com/359775562

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/621932918327668/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Ja

Dör man av stress?

Måndag 1 juli | 13:00

 • Arrangör: Omvårdnadsinstitutet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka, Linnéuniversitetet
 • Dag: Måndag 1 juli | 13:00 - 13:45
 • Ämnesområde: Hållbarhet

Utmattningssyndrom är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning och antalet som insjuknar stiger varje år. Det är därför viktigt att ta del av de drabbades egna erfarenheter av utmattningssyndrom. När någon drabbas berörs också anhöriga och vänner.

En såriga uppväxt och prestation som överlevnadsstrategi kan som vuxen bli ett ”knarkande” av må-bra-hormoner genom att jobba jämt. I seminariet diskuteras personliga erfarenheter och utmattning ur ett samhällsperspektiv. Alla med barndomstrauman blir inte sjuka i utmattning. Och alla som blir sjuka i utmattning har inte barndomstrauman. Men det finns ett samband som inte är särskilt lyft i debatten om utmattningssyndrom och det behövs ett breddat perspektiv.

Medverkande:
Selene Cortes, Författare
Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsintsitutet
Lennart Magnusson, Docent, verksamhetschef, Nka, Linnéuniversitetet

Inspelning: https://vimeo.com/359855301

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/487774238432320/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur skapar vi en psykiatri som är attraktiv för psykiatriker?

Måndag 1 juli | 14:30

 • Arrangör: Wemind
 • Dag: Måndag 1 juli | 14:30-15:45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Vårdpersonalen kämpar för att ge psykiskt sjuka patienter den vård de behöver. De vittnar samtidigt om arbetsplatser präglade av hyrläkare med lågt inflytande över den medicinska utvecklingen. Vad kan arbetsgivare inom psykiatrin göra för att skapa bättre fungerande arbetsplatser åt psykiatriker?

Den svenska psykiatrin behöver förbättras i grunden och våra psykiatriska läkare borde stå i centrum för att leda denna förbättring. Men istället minskar deras inflytande och andelen hyrläkare med liten eller ingen möjlighet till långsiktig delaktighet ökar. Det är en utveckling som inte gynnar någon: patienter och anhöriga får mindre kontinuerlig kontakt med sin läkare och läkarna får stressiga arbetsmiljöer där de endast har tid att träffa patienter utan möjlighet att driva det medicinska förbättringsarbetet framåt. Kvaliteten på den psykiatriska vården riskeras och i förlängning drabbas patienterna när arbetsplatserna inte fungerar. Detta är ett hot mot vården. Vägen till en fungerande psykiatri går via fungerande arbetsplatser för psykiatriker. I en panel med ledande röster från arbetsgivare, fackförbund, intresseorganisationer och vårdföretag debatterar vi hur arbetsmiljön ska förbättras för Sveriges psykiatriker.

Medverkande:

 • Madeleine Liljegren, Ordförande, Sveriges Yngre Läkares förening
 • Erik Dahlman, Specialist i psykiatri och rättpsykiatri, Region Skåne, Läkarförbundet
 • Sofia Rydgren Stale, Andre vice ordförande, Läkarförbundet
 • Yolanda Sandberg, Enhetschef, Wemind Psykiatri
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, SKL
 • Lena Lundholm, Moderator, Wemind
 • Sara Shoshtari, Wemind

Inspelning: https://vimeo.com/360009467

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/670519676744430/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss?

Måndag 1 juli | 16:00

 • Arrangör: Natur & Kultur
 • Dag: Måndag 1 juli | 16:00-17:00
 • Ämnesområde: Digitalisering, vård/omsorg

Vi bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid är det lätt att bli distraherad. Vilken roll spelar tiden framför skärmen för hur vi mår? Vad händer när skärmanvändandet går överstyr?

En hjärnforskare och en psykolog diskuterar hur digitala aktiviteter påverkar oss och presenterar konkreta verktyg för att ta kontroll över koncentration och uppmärksamhet både hemma och på jobbet. Hör om hjärnans formbarhet och grundläggande förutsättningar, hur belöningssystemet triggas av sociala medier, hjärnans behov av stimulansfri tid samt tonårshjärnans biologiska sårbarheter. Det nya arbetslivet – mitt i en digital revolution – är flexibelt, oförutsägbart och flödar över av information. Det ställer höga krav på att ha rätt uppsättning psykologiska färdigheter för att hantera denna nya verklighet.

Medverkande:

 • Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Björn Hedensjö, psykolog, Wemind

Inspelning: https://vimeo.com/360103083

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/491769174926496/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Mental health-mingel

Måndag 1 juli | 17:30

 • Arrangör: Psykiatrifonden
 • Dag: Måndag 1 juli | 17:30 - 18:30
 • Ämnesområde: Psykisk hälsa

Vi bjuder på livemusik och alkoholfri dryck samt mingel, samtal och utbytande av tankar

Välkomna!

 • Maria Trygg, (H)järnkoll
 • Alexandra Charles, 1,6- och 2,6-miljonersklubben
 • Helena Rönnberg, ICA-Kuriren
 • Lena Flyckt, Karolinska Institutet
 • Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Använd den BUP du har – så hjälper vi våra barn idag

Tisdag 2 juli | 09:15

 • Arrangör: Sirona AB
 • Dag: Tisdag 2 juli | 09:15-10:15
 • Ämnesområde: Barn/ungdom

Väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin ökar. BUP:s problem är mångfacetterade och behöver adresseras från flera håll och på lång sikt – men finns det något som vi kan göra idag? Vilka konkreta actions kan BUP använda sig av som förbättrar tillgängligheten och hjälper våra barn?

BUP:s bristande tillgänglighet och långa väntetider är ett problem och tillgänglighetsdata pekar på längre köer under de senaste fem åren. Det nya politiska styret har satt ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri, där Staten och SKL ska sluta avtal om större statligt ansvarstagande med ökade resurser för att bl a stärka relevanta samhällsfunktioner så som elevhälsans främjande. Problemen med BUP är mångfacetterade och behöver adresseras från många håll och på lång sikt. Men finns det något som vi kan göra idag? I Sironas rapport har vi undersökt hur regioner med olika tillgänglighet arbetar och sammanställt konkreta actions att förbättra tillgängligheten till BUP. Sirona bjuder in till samtal för att diskutera vilka konkreta verktyg som BUP kan använda sig av som förbättrar tillgängligheten och hjälper våra barn idag. Hur skapar man ett noga genomtänkt vårdflöde? Hur ser man till att kvalitetssäkrade vårdriktlinjer efterlevs? Hur kan man schemalägga personal på ett smart sätt?

Medverkande:

 • Tobias Petrini, Sirona AB
 • Britta Stenson, Sirona AB
 •  Emma Sundberg, ambassadör, Hjärnkoll

Inspelning: https://vimeo.com/359869115

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/675181372951318/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?

Tisdag 2 juli | 10:45

 • Arrangör: Sirona AB
 • Dag: Tisdag 2 juli | 10:45-11:45
 • Ämnesområde: Vård/omsorg, barn/ungdom

Behovet av insatser vid psykisk ohälsa bland barn och unga ökar över tid, precis som väntetiderna. Men är det värt väntan? Hur kan uppföljningen av behandlingsresultat och patientupplevelse inom området psykisk ohälsa säkerställas på alla nivåer?

Behovet av insatser vid psykisk ohälsa bland barn och unga bara ökar och ökar. Barnen och ungdomarna bara väntar och väntar. Men är det värt väntan? Utvärderas behandlingsresultat och patientupplevelse idag på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning för att kunna säga att barnen och ungdomarna faktiskt mår bättre av de insatser som de får? Idag har många viktiga kvalitetsregister inom området låg täcknings- och anslutningsgrad och få vårdgivare arbetar systematiskt med uppföljning. Vi önskar på detta seminarium ha ett samtal med olika intressenter om hur relevant kvalitetsuppföljning och påföljande förbättringsarbete på alla nivåer kan säkerställas. Hur kan vi utöka uppföljningen av insatser vid psykisk ohälsa? Hur säkerställer vi att vi mäter rätt saker? Hur säkerställer vi att tillgänglig data används på bästa sätt för att förbättra insatserna på nationell-, regional- och individnivå? Vem bör driva en sådan utveckling och på vilket sätt?

Medverkande:

 • Anders Printz, Moderator, Vårdförbundet och Tilia
 • Christine Senter, Verksamhetsledare e-hälsa Region Gotland, professionsdoktorand informatik o media samt leg. psykolog, Region Gotland
 • Susanne Nordling, Miljöpartiet och Region Stockholm
 • Sven Bölte, Professor i barn- och ungdomspyskiatrisk vetenskap och Psykolog på BUP Stockholm, Karolinska Institutet
 • Urban Pettersson Bargo, VD, WeMind Psykiatri
 • Johan Hilm, Sirona AB

Inspelning: https://vimeo.com/360009560

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/356707851659833/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Lunchträning i vår trädgård

Tisdag 2 juli | 12:00

 • Arrangör: Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus
 • Dag: Tisdag 2 juli | 12:00 - 12:45
 • Ämnesområde: Hälsa

30 minuters skön pulshöjande träning till musik i blomsterträdgården under ledning av överläkarna Åsa Anger och Lina Martinsson från Brainingteamet Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Kan kunskapsstyrning visa vägen till en bättre transparent psykiatri?

Tisdag 2 juli | 13:00

 • Arrangör: WeMind Psykiatri
 • Dag: Tisdag 2 juli | 13:00 - 14:15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Det är inte bra att transparensen är så låg inom psykiatrin. Få vet vilken vård som ges eller hur det går för psykiatripatienterna. Vad kan vi göra för att utveckla vården?

Psykiatrin har potential att bli mycket bättre. Kan kunskapsstyrning visa vägen? Under seminariet lägger vi fokus på mätning av vårdkvalitet och pratar med ett antal erfarna personer hur vi kan bli bättre på att följa hur det går för psykiatripatienterna. Vad är syftet med att följa upp vården som psykiatrin producerar? Vilken data kan svara mot detta syfte? Bör det finnas ett grundkrav på mätning av vårdkvalitet för varje vårdenhet? Vem bör ställa det kravet? Bör vi följa upp resursåtgång i framtidens kunskapsstyrning? Varmt välkomna!

Medverkande:
Lise Bergman Nordgren, Samordnare av psykiatriska kvalitetsregister, Karolinska Institutet
Lise-Lotte Risö Berglind, Enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, VGR
Maria Björkander, VD, IVBAR Institute AB

Inspelning: https://vimeo.com/360102935

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/448167949295664/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Vem ska hjälpa anhöriga som hjälper barn och vuxna med psykisk ohälsa?

Tisdag 2 juli | 14:30

 • Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa - NSPH, Linnéuniversitetet
 • Dag: Tisdag 2 juli | 14:30 - 15:30
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Allt mer av vården utförs av anhöriga. Vilka önskemål har anhöriga om stöd? Vad samhället kan göra för att stödja anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa?

En enkät som Attention genomförde och som besvarades av mer än 3 000 personer visar att anhöriga har det tufft och behöver stöd för egen del. Många blir utmattade av alla krav som följer med föräldraskapet. Att hantera ett barn som innebär särskilda utmaningar är ofta tröttande i sig, men värre ändå är omgivningens brist på förståelse och förmåga att hjälpa till. Skolans bristande tillgänglighet för barn med NPF utgör en mycket stor belastning på föräldrarna. Anhörigas berättelser visar att föräldrarna kämpar för att stödja sitt barn, men att priset för detta ofta blir väldigt högt och att samhället stöd har stora brister. En nyligen genomförd befolkningsstudie om anhörigskap, anhörigomsorg och anhörigstöd visar att anhörigas hälsa generellt och psykisk ohälsa specifikt ökat de senaste åren. Likaså har anhöriga påverkats socialt och ekonomiskt. Flera anhöriga har också minskat sin arbetstid eller slutat arbeta.

Medverkande:

 • Ann-Kristin Sandberg, Ordförande, Riksförbundet Attention
 • Lennart Magnusson, Verksamhetschef och docent, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet
 • Eva Olofsson, Regionråd, Västra Götalandsregionen (V)
 • Michael Anefur, Riksdagsledamot i Socialutskottet, Riksdagen (S)
 • Susanne Rolfner Suvanto, Moderator, Omvårdnadsinstitutet
 • Ing-Marie Wieselgren, Specialistläkare och projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges kommuner och landsting

Inspelning: https://vimeo.com/360329475

Livesändning på Facebook https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/363819780988714/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Ta mig på allvar – om vägar till delaktighet för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa

Tisdag 2 juli | 16:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
 • Dag: Tisdag 2 juli | 16:00-17:15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, barn/unga, mänskliga rättigheter

Psykisk ohälsa är ett stort problem bland barn och unga. För att må bra, är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att ha makten att påverka sin situation.

Projektet Växa och må bra handlar om just det. Vi involverar ungdomar att bidra som experter och att göra förbättringar. Arvsfondsprojektet Växa och må bra handlar om hur man kan skapa och utveckla metoder för delaktighet och inflytande för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ungdomar i åldrarna 16-19 år leder seminariet, berättar om sin roll i projektet, visar film och ger exempel på hur man kan involvera ungdomar och ta tillvara ungdomars erfarenheter som experter. De berättar också om olika material som tagits fram. “När livet kunde varit bättre” till ungdomar och “Våga vara vuxen” till vuxna om hur man kan bli bättre på att visa att man bryr sig om unga som mår dåligt.

Båda materialen innehåller tips till målgrupperna och har arbetats fram utifrån ungdomars egna erfarenheter av ohälsa.

Projektet har också tagit fram en kurs i inflytande för ungdomar “Ta mig på allvar” som fritt kan användas av verksamheter, skolor och myndigheter.

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Filmvisning: Kungen av Atlantis

Tisdag 2 juli | 17:30

 • Arrangör: Psykiatrifonden
 • Dag: Tisdag 2 juli | 17:30 - 19:30
 • Ämnesområde: Filmvisning

Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excentriske pappan håller honom fast. En dramakomedi baserad på en sann historia.

Regi Marina Nyström, Soni Jorgensen
Med Happy Jankell, Philip Zandén, Simon Settergren
Längd 95 minuter
Åldersgräns från 11 år
Premiärdatum 2019-03-01
Manus Simon Settergren, Ursula Fogelström
Produktionsår 2019

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur påverkas ungas psykiska hälsa av sociala medier?

Onsdag 3 juli | 09:00

 • Arrangör: Mind
 • Dag: Onsdag 3 juli | 09:00-10:00
 • Ämnesområde: Barn/ungdom, forskning, digitalisering

Antalet timmar som unga använder sociala medier är hög och det har sannolikt en stor påverkan på deras välmående. Hur ökar vi medvetenhet och kunskap kring hur olika typer av interaktioner och engagemang via social medier påverkar ungas psykiska hälsa?

Sociala medier är en relativt ny företeelse och det rapporteras såväl positiva effekter, som samhörighet, och negativa, som att många unga, enligt undersökningar, tror att andra lever mer spännande och roliga liv. Seminariet lyfter fram kunskap kring utmaningar, risker och vinster med sociala medier. Vi pratar kring en kommande internationell studie som samlar, nyanserar och sorterar den fakta som finns för att uppmuntra beteenden kring digitala medier som främjar psykisk hälsa. Frukost serveras.

Medverkande:

 • Siri Helle, Psykolog och författare
 • Christine Grahn, Ansvarig för Public Policy, Facebook Nordic
 • Margareta Bohlin, Professor i psykologi, Göteborgs Universitet
 • Jakob Forssmed, Riksdagsledamot KD, Kristdemokraterna
 • Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer
 • Karin Schulz, Moderator, Mind Generalsekreterare

Inspelning: https://vimeo.com/360141413

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/836741073377090/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur kan du som medmänniska förhindra självmord?

Onsdag 3 juli | 10:30

 • Arrangör: Mind, SPES, Suicide Zero, SPIV
 • Dag: Onsdag 3 juli | 10:30-11:45
 • Ämnesområde: Hållbarhet, utbildning, suicidprevention

I Sverige tar fyra personer om dagen sitt liv och den psykiska ohälsan och självmordsförsöken ökar bland unga människor. Hur kan du som medmänniska se och tolka tecken på riskbeteende och vad kan du göra för att vara ett stöd? Hur blir det stödet hållbart för dig?

Ett gemensamt seminarium kring civilsamhällets viktiga roll i att möta samhällsutmaningen att minska självmorden. Självmord är inte bara en vårdfråga, alla behöver våga vara medmänniskor och kunskapen kring självmord, risksituationer och riskbeteende behöver spridas. Hur håller du ett samtal med någon som tänker på att ta sitt liv, och vad gör du med svaret? Tillsammans kan vi rädda liv.

Medverkande:
 • Liria Ortiz, Psykolog
 • Lena Hallengren, Socialminister, Socialdemokraterna
 • Sara Nyd, Överlevare och föreläsare
 • Björn Eklund, Kommunikatör, SPES
 • Ing-Marie Wieselgren, Läkare, specialist i psykiatri, Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Sofia Rallskog, Polisassistent, Region Mitt

Inspelning: https://vimeo.com/360201336

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/681023048977801/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Lunchträning i vår trädgård

Onsdag 3 juli | 12:00

 • Arrangör: Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus
 • Dag: Onsdag 3 juli | 12:00 - 12:45
 • Ämnesområde: Hälsa

30 minuters skön pulshöjande träning till musik i blomsterträdgården under ledning av överläkarna Åsa Anger och Lina Martinsson från Brainingteamet Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur bemöta barns och ungdomars behov vid psykisk ohälsa inom sjukvården?

Onsdag 3 juli | 13:00

 • Arrangör: Kunsskapsstöd för psykisk hälsa Västra Götalandsregionen
 • Dag: Onsdag 3 juli | 13:00-14:15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, barn/ungdom

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är en allvarlig samhällsutmaning. Barn- och ungdomspsykiatrin, liksom andra verksamheter inom sjukvården som möter denna utmaning, ska kunna erbjuda likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet.

I ett seminarium samlas verksamhetsanknutna personer och politiker för att presentera och diskutera erfarenheter från en specifik samverkansmodell, utvecklad inom Västra Götalandsregionen mellan BUP och primärvården. Målsättningen är att samtalet om tillämpningen av denna modell ska fungera inspirerande och givande för berörda parter i en gemensam strävan att möta en betydande utmaning.

Medverkande:

 • Ulrika Söderlund, Moderator, Regionutveklare Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, Moderator, Enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
 • Cecilia Andersson, Ordförande, Södra hälso-och sjukvårdsnämnden (C)
 • Jeanette Olsson, Vice Ordförande, Västra hälso-och sjukvårdsnämnden (S)

Inspelning: https://vimeo.com/360469949

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/2380411265314778/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till gemensam kraftsamling?

Onsdag 3 juli | 14:30

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
 • Dag: Onsdag 3 juli | 14:30-15:45
 • Ämnesområde: Barn/ungdom, vård och omsorg

Om vi ska klara målet att kapa köerna till BUP krävs en kollektiv samhällsinsats från ALLA instanser som möter barn och unga. Det är dags att tänka strategiskt kring hur samhället kan kraftsamla kring den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Regeringen har utfäst att köerna till BUP ska bort, men hur ska det gå till i praktiken? Företrädare för BUP varnar för att de inte ensamma kan lösa problemen med den ökande psykiska ohälsan i landet. Det krävs en gemensam mobilisering från alla samhällsaktörer som möter barn och unga. Fler än BUP måste ha kunskap om och arbeta med psykisk ohälsa på alla nivåer. Fler än BUP sitter på lösningarna. I detta seminarium är ambitionen att föra ett samtal bortom problembeskrivningar och skuldbeläggande och istället titta på vilka nya lösningar som krävs. Det kan handla om bättre samordning, nya samhällstjänster eller sociala innovationer. Vi försöker även lyfta blicken och se vad som görs framgångsrikt i andra länder. NSPH bjuder in till ett samtal mellan representanter från bl a BUP, skolan och politiker om hur vi tillsammans mobiliserar och skapar en gemensam och långsiktig handlingsplan.

Medverkande:

 • Acko Ankarberg Johansson, Riksdagsledamot, (KD)
 • Marie Härlin, Verksamhetsområdeschef Psykiatri, Region Gotland
 • Annica Nilsson, Moderator, Riksförbundet Attention
 • Fredrik Malmberg, Generaldirektör, SPSM och f.d. barnombudsman
 • Christer Jonsson, Regionråd i Kalmar län, (C)
 • Anki Sandberg, Ordförande, NSPH

Inspelning: https://vimeo.com/360498528

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/632780260534568/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur kan vi påskynda och prioritera implementering av rätt insatser för psykisk hälsa?

Onsdag 3 juli | 16:00

 • Arrangör: Psykiatrifonden
 • Dag: Onsdag 3 juli | 16:00-17:15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, forskning

Psykisk ohälsa kostar samhället hundratals miljarder per år. Satsningar görs men ofta på projektbas utan plan för implementering. Resultat från utredningar som visar på behov av långsiktighet används inte eller nedprioriteras vid politiska beslut.

Psykisk ohälsa, inklusive beroendesjukdomar och funktionsnedsättningar, kostar samhället hundratals miljarder per år. Frågorna har börjat lyftas och vissa satsningar görs men ofta på projektbasis utan implementeringsplan för en jämlik vård i samhället om goda resultat vid utvärdering. Noggranna utredningar och rapporter görs för att se över behov för att bidra till förändring. Långsiktighet lyfts fram. Samverkan. Ibland lagförstärkning eller förändringar. Men av oklar anledning prioriteras inte användning av resultaten för att komma tillrätta med problematiken i grunden på den politiska agendan. Som exempel kan nämnas rapporten ”Tänk långsiktigt” från 2004 eller den så kallade ”Missbruksutredningen” från 2011 där många av de viktigaste resultaten fortfarande inte implementeras. Tiden går. Vi måste prioritera att lyfta resultat från utredningar kring psykisk ohälsa till högsta politiska prioritet. Vi har inte råd, nationalekonomiskt men framför allt humanistiskt att låta bli längre.

Medverkande:

 • Maria Larsson, Ordförande programutskottet, Psykiatrifonden
 • Anki Sandberg, Samordnare, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Inspelning: https://vimeo.com/360526578

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/2165069017116569/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Fysisk träning för patienter i sluten- och öppenvård tillsammans med psykpersonal

Torsdag 4 juli | 09:00

 • Arrangör: Psykiatri Sydväst, Centrum för psykiatriforskning
 • Dag: Torsdag 4 juli | 09:00-10:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, innovation

Hur får vi individer med depression, ångest och stress att träna? Hur minskas behovet av biverkningstung medicin och svårtillgänglig psykoterapi? Hur förbättras arbetsmiljön i psykiatrin? Hur minskas kroppslig sjukdom bland psykiskt sjuka och hur aktiverar vi dem i slutenvården?

Sedan 2017 har Psykiatri Sydväst, på uppmaning av våra patienter, erbjudit över 200 individer med depression och ångest att träna regelbundet tillsammans med psykpersonalen på dagliga gruppträningspass. Tidigare forskning visar att träning är lika effektivt som antidepressiv medicin eller terapi och även kan öka effekten av pågående farmakologisk och psykologisk behandling. Träning ordineras på recept (FAR) men studier visar att ordinationen inte följs vid pågående symtom kanske pga energibrist, låg motivation, isolering och skam. Hjärtkärlsjukdom, diabetes och för tidig död drabbar psykiskt sjuka i högre grad än andra. Träning hjälper även mot dessa problem men blir inte utförd i psykiatrin.

Här presenteras bild och film från patienters och personals erfarenheter samt data från klinisk uppföljning av Braining 2017-2019. Vi skissar också kommande projekt med Centrum för Psykiatriforskning för spridning och vetenskaplig utvärdering av Braining i Stockholm. Välkomna!

Medverkande:
Lina Martinsson, Verksamhetschef, Överläkare, Forskare, Psykiatri sydväst, Centrum för psykiatriforskning

Inspelning: https://vimeo.com/360515013

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/320357342184809/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Psykiatrin tränar för framtiden

Torsdag 4 juli | 10:30

 • Arrangör: Område psykiatri, Region Örebro län
 • Dag: Torsdag 4 juli | 10:30-11:45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, forskning

Psykisk ohälsa och antal personer som söker vård ökar. 10-15 % har besvär som kräver psykiatrisk behandling. Mörkertalet är okänt. Psykisk ohälsa ger ofta sämre fysisk hälsa. Kan vården bryta trenden? Vad säger forskningen? Hur skapar vi jämlika förutsättningar för tillgång till fysisk aktivitet?

Att fysisk aktivitet är viktigt för vårt psykiska välmående finns det idag etablerad forskning som visar. Det har vi tagit fasta på och jobbar aktivt med att utveckla och anpassa vårt utbud av fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande aktiviteter. Vi vill ge ett ökat stöd till våra patienter genom att erbjuda fysisk aktivitet i olika former samt även ge en ökad kunskap och färdighet gällande kosten. Vissa av våra pågående arbeten utgör grund för nya forskningsstudier. Vi ser att den som har en psykisk sjukdom kan ha svårt att hitta en träningsform som fungerar i vardagen. Ofta medför träning en kostnad som kan vara svår att motivera för den som redan har en ansträngd ekonomi. En aktuell fråga för oss är därför att hitta sätt att uppnå en ökad jämlikhet när det gäller att ta del av samhällets utbud av fysiska aktiviteter. Den frågan ställer vi därför till några av politikerna i Örebro län i en avslutande paneldebatt.

Medverkande:

 • Karin Haster, Områdeschef, Psykiatri, Region Örebro län
 • Mathias Edquist, Versamhetschef, Psykiatri, Region Örebro län
 • Yvonne Freund-Levi, Specialist psykiatri/geriatrik, överläkare, docent, Psykiatri, Region Örebro län
 • Karin Sundin, Regionråd, Socialdemokraterna
 • Lena Axelsson Svedell, Fysioterapeut, Psykiatri, Region Örebro län

Inspelning: https://vimeo.com/360466262

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/2102694449841985/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Lika vård för alla – går det att räkna med vid psykisk sjukdom?

Torsdag 4 juli | 13:00

 • Arrangör: PsykosR, Akademiska Sjukhuset
 • Dag: Torsdag 4 juli | 13:00-14:15
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Så går vi mot en jämlik vård vid psykisk sjukdom. Standardiserade vårdförlopp är en del av lösningen. Hur tar vi fram dem? Hur implementerar vi dem?

Att bli bemött med respekt och få samma kvalitet på vården oavsett var i landet du bor är en rättighet. Att få samma vård för kroppslig ohälsa som personer som inte har en psykisk sjukdom borde vara lika självklart. Vi vet dessvärre att detta inte alltid är så idag. Det förekommer diskriminering av personer med psykisk ohälsa och det finns saker som tyder på att det drabbar de med den svåraste ohälsan värst. System för kunskapsstyrning, standardiserade vårdförlopp, väntetidsgarantier, certifiering av enheter, vite vid för lång väntetid lösningarna som surrar i luften är många. Men vad kan göra skillnad för patienterna och vad riskerar bara bli ännu mer administration och inlåsning i kontraproduktiva processer. Vad styr vårdens prioriteringar bakom de vackra orden? Kan vi reglera fram lika människovärde? I detta seminarium diskuterar vi nytt med politiker, profession och patient/brukarföreträdare.

Medverkande:
 • Mats Bojestig, Hälso-och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Jönköpings län
 • Mia Frisk, Regionråd, Kristdemokraterna
 • Karin Rågsjö, Ledamot Socialutskottet, Vänsterpartiet
 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiater, PsykosR, Akademiska sjukhuset
 • Nathalie Sundberg, Ambassadör Hjärnkoll

Inspelning: https://vimeo.com/360492617

Webbsändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/624756684710917/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Är det ödet? Måste det gå dåligt för placerade barn?

Torsdag 4 juli | 14:30

 • Arrangör: SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering)
 • Dag: Torsdag 4 juli | 14:30-16:00
 • Ämnesområde: Barn och ungdom, vård och omsorg

När familjen inte kan ge barnet trygghet och stabilitet får samhället ta över föräldraansvaret. Hur ger vi de placerade barnen goda förutsättningar att ta sig an livet framför dem? Hur ger vi dem stödjande strukturer, verktyg och hopp? Eller tänker vi att ödet redan märkt dessa barn för livet?

Vad vet vi egentligen om ämnet? En sammanfattning av forskningsläget, av SBU.

När vi omsätter teori till praktik, vad möter vi då? Norrköpings kommun arbetar redan idag med särskilda insatser före, under och efter placering. Resultatet är både minskad risk för återplacering och förbättrade skolresultat. Mer än 30.000 barn tas om hand inom samhällsvården varje år. Måste det vara så många? Kan vi förhindra några placeringar, och därigenom öka individens möjligheter till ett gott liv? På Gotland arbetar man med tidiga insatser riktade mot individer och deras familjer. Socialtjänst och BUP arbetar tillsammans i integrerade team.

Avslutande paneldiskussion: Forskning visar att det finns metoder som fungerar. Vi ser att det också fungerar i verkligheten. Varför gör vi inte detta i stor skala? Vad krävs för att de goda exemplen ska få spridning? Vilka är hindren? Vad skapar framgång och förändring?

Medverkande:

 • Ing-Marie Wieselgren, Psykiater, moderator, Akademiska sjukhuset
 • Petra Blom Andersson, Samordnare, Norrköping
 • Marie Härlin Ohlander, Verksamhetsområdeschef, Region Gotland
 • Therese Åström, Socionom, med dr, projektledare, SBU
 • Knut Sundell, Sakkunnig i socialt arbete, Docent, SBU
 • Alexandra Anstrell, riksdagsledamot (M)
 • Nathalie Sundberg, Ambassadör Hjärnkoll

Inspelning: https://vimeo.com/360577447

Livesändning på Facebook: https://www.facebook.com/psykiskhalsahuset/videos/1350468975117585/

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Välkomna till Psykisk Hälsa-huset!

Under Almedalen bubblar det hos oss, seminarier med ledande experter varvas med spontana samtal i trädens skugga. Behöver du vila i vår trädgård, byta tankar om psykisk hälsa, njuta en kopp kaffe eller bara vara? Då har du kommit rätt! Vi är på plats 1-4 juli 2019, från måndag till och med torsdag.

Kontakta oss gärna via psykiskhalsahuset@gmail.com eller facebook.com/psykiskhalsahuset/ om du har en idé till ett seminarium eller annan aktivitet i Psykisk hälsa-huset, det finns några lediga tider i huset. Välkomna!

Hitta till oss

Vi finns på Kinbergs plats 8

Det finns två ingångar

Ingång från S:t Mikaelsgränd
Ingång från Bredgatan

Arrangörer och samarbetspartners

Följ oss på Facebook

På Psykisk hälsa-husets Facebooksida kan du följa uppdateringar i evenemanget.